Aktualności

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.spsk1.lublin.pl

 

Odbiór depozytu pieniężnego złożonego na rachunku bankowym

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie wyjaśnia, że skorzystał z ustawowego uprawnienia do ustanowienie pracowniczego zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy dopuszczalnego na podstawie art. 101 (1) § 1 k.p.

Niezależnie od powyższego należy mieć na uwadze , że obowiązek lojalności pracownika wyprowadza się również z ogólnego obowiązku dbałości pracownika o dobro pracodawcy wynikającego z art. 100 § 2 pkt 4 k.p.

Sytuacja, w której lekarze zatrudnieni w Szpitalu na podstawie umowy o pracę udzielają jednocześnie świadcze zdrowotnych w innych zakładach opieki zdrowotnej nie jest nowa ani niedopuszczalna i znana była Szpitalowi na przestrzeni kolejnych lat.

Również w latach poprzednich dotyczyła ona wielu lekarzy i doprowadziła do rozwoju rynku świadcze udzielanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. 

Podmioty oprócz udzielania odpłatnych dla pacjenta świadcze zdrowotnych uprawnione są również do ubiegania się o kontrakt z NFZ.

Podmioty te są konkurencją dla Szpitala w przypadku ubiegania się o to samo zadanie ( rodzaj i zakres świadcze) 

Kontraktowanie na lata 2011- 2013 wykazało że Szpital znalazł się w sytuacji realnego zagrożenia w związku 

z nie podpisaniem kontraktu dla niektórych jednostek Szpitala, co pogarsza i tak trudną sytuację finansową Szpitala.

Szpital jest zmuszony do podjęcia wszelkich dopuszczalnych prawem środków aby zapewnić swoje dalsze funkcjonowanie i wykorzystanie posiadanej aparatury i sprzętu oraz kapitału ludzkiego wynikającego również z tego , ze stanowi on bazę dydaktyczną i naukową dla Uniwersytetu Medycznego i miejsce pracy dla nauczycieli akademickich.

Szpital nie przewiduje możliwości zrekompensowania lekarzom ewentualnie utraconych dochodów gdyż w przeciwiestwie do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy przepisy nie przewidują żadnych dodatkowych świadcze dla pracownika z tytułu umowy o zakazie konkurencji.

Nie ma przeszkód, aby pracodawca dążył do zawarcia umowy o zakazie konkurencji. Pracownik nie musi podpisać umowy o zakazie konkurencji, ale pracodawca nie może być zmuszony do tolerowania prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej. Pracownik który nie zgadza się na podpisanie umowy o zakazie konkurencji musi liczyć się z tym, że pracodawca może w sposób uzasadniony wypowiedzieć mu umowę o pracę, co potwierdza orzecznictwo Sadu Najwyższego.